Onze reglementen

We gaan samen aan de slag met het verbeteren van uw pijnklachten, beperkingen en/of problemen in uw functioneren. Tijdens dit behandelproces dat hopelijk korte maar wellicht ook langere tijd kan duren zijn we afhankelijk van elkaar en de onderlinge samenwerking. Daarom lijkt het ons goed vooraf een aantal afspraken met elkaar te maken zodat we samen de optimale omgeving kunnen creëren met als doel een tevreden patiënt en behandelaar. Heeft u na het lezen van deze reglementen nog vragen dan kunt u deze stellen aan uw fysiotherapeut.


Huisreglement Fysiovision

 • Tijdens de eerste afspraak zal er een intake en onderzoek gedaan worden dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient.
 • Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen.
 • Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekering pasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 • De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
 • U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak.
 • Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van tevoren af te melden anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 • Op uw afsprakenkaartje of middels een afspraak bevestiging via de mail wordt, per behandeling, aangegeven op welke praktijklocatie u behandeld wordt. Verwittig uzelf voorafgaand aan de behandelafspraak op welke locatie u ingepland staat.
 • De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.
 • Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in de wachtruimte en op onze website
 • Door onvoorziene redenen (b.v. ziekte) of langdurige afwezigheid kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen wordt door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 • U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 • U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 • In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Indien er kosten door ons in rekening worden gebracht verwijs ik U naar onze betalingsvoorwaarden.
 • Fysiovision is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers van Fysiovision verwijs ik u naar onze klachtenregeling.
 • In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.
 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling aan u uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.

Interne klachtenprocedure

Fysiovision BV heeft een klachtenprocedure ontwikkeld ten behoeve van haar patiënten. Patiënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, kunnen een klacht indienen. De praktijk ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die haar bereiken. Het doel is de klacht zoveel als mogelijk, binnen de praktijk in samenspraak met de patiënt op te lossen. Lukt dit niet dan kan de verder officiële procedures gevolgd worden.

Klanten beoordeling

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFysiovision is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
[JS_CODE_0]Patiëntenportaal Fysiovision
Als patiënt van Fysiovision heeft u toegang tot het SpotOnMedics patiëntenportaal, uw persoonlijke digitale portaal.

Rugcentrum plus
Geriatrieteam plus
Hoofdvestiging  
Wagenaarstraat 157, Geleen
T 046 - 474 53 48
openingstijden >

Schouder- armcentrum plus
Enkel- voetcentrum plus 
Frans Erenslaan 103A, Geleen
T 046 - 474 6 134
openingstijden >

Knie- heupcentrum plus 
Jos Klijnenlaan 685B, Geleen
T 046 - 457 45 87 
openingstijden >

E info@fysiovision.nl  

Afspraak maken